กรุงเทพ ประกันชีวิต – Bangkok Life Assurance

Ѥõ᷹
˹ҧ
 

Ѻسѧͧҧҹ͹ Ф˹㹪Ե ѷ ا෾СѹԵ յ˹觧ҹµ˹觷ҨçѺسѵԢͧس
˹ سز
:: เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว บริษัทฯ จะยังไม่ทำการนัดหมายทันที *** ผู้สมัครกรุณารอการติดต่อจากทางบริษัทฯ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้งก่อนกด Submit โดยเฉพาะเบอร์โทรติดต่อว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และไม่จำเป็นต้องสมัครซ้ำเพราะผู้สมัครทุกช่องทางได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันทั้งหมด ***


[ข้อมูลตำแหน่งงาน ณ เดือนกันยายน 2551]
:: เจ้าหน้าที่บัญชี ( 5 อัตรา )
- ปริญญาตรี บัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MsOffice ได้เป็นอย่างดี

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


<ลักษณะงาน> งานบัญชีทั่วไป งานบัญชีบริหาร
:: Programmer ( 1 อัตรา )
- ปริญญาตรีขึ้นไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีความรู้เกี่ยวกับ Oracle 9i , SQL Server , Java , PL/SQL , Form/Report , ASP บ้างพอสมควร (กรุณาระบุโปรแกรมที่สามารถเขียนได้มาอย่างละเอียด)


<ลักษณะงาน> เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานส่วนต่าง ๆ หรือเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
:: เจ้าหน้าที่ประกันภัยต่อ , เจ้าหน้าที่สถิติตัวแทน ( 2 อัตรา )
- ปริญญาตรี สถิติ / สารสนเทศ

- เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลได้ (VB , Ms Access หรืออื่น ๆ)


<ลักษณะงาน> รวบรวม จัดเก็บ จัดการข้อมูล และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตัวแทน ( 4 อัตรา )
- ปริญญาตรี-ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / สันทนาการ / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- อายุไม่เกิน 27 ปี มีทักษะการนำเสนอ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้


<ลักษณะงาน> อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน ( 4 อัตรา )
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การเงิน / บัญชี / บริหารธุรกิจ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้

- มีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์การลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความอดทนและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน


<ลักษณะงาน> วิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน เช่น หุ้น ตราสารหนี้ เป็นต้น
:: เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม Fax Claim ( 2 อัตรา )
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด อายุไม่เกิน 30 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี


<ลักษณะงาน> พิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
:: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( 1 อัตรา )
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี นิติศาสตร์ ประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 28 ปี

- มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 - 2 ปี

- มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ


<ลักษณะงาน> ตรวจสอบงานภายใน กำกับดูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
:: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (1 อัตรา)
- ปริญญาตรี บัญชี IT ระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 27 ปี

- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


<ลักษณะงาน> ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน บริหารและจัดการการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
:: เจ้าหน้าที่กิจกรรมฝ่ายขาย ( 1 อัตรา )
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Photoshop , Illustrator ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว) มีความคล่องตัวในการทำงาน


<ลักษณะงาน> ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม , ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ , ประสานงานกับ Agency
:: เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น ( 1 อัตรา )
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 27 ปี

- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ บุคลิกคล่องแคล่ว อุปนิสัยร่าเริง

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี


<ลักษณะงาน> ให้ข้อมูล หรือตอบคำถามกับผู้ถือหุ้น งานด้านทะเบียนหุ้น งานเอกสารภาษาอังกฤษ
:: เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ ( ประจำ / ชั่วคราว หลายอัตรา )
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / การตลาด / การจัดการ / สายสังคมศาสตร์ อายุไม่เกิน 27 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีความกระตือรือล้น และกระฉับกระเฉง

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี


<ลักษณะงาน> งานเอกสาร งานธุรการ งานทั่วไปภายในสำนักงาน (พิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
:: เจ้าหน้าที่การศึกษา ( 1 อัตรา )
- ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา อายุไม่เกิน 27 ปี

- ความรู้ในการแปลภาษาอังกฤษดีมาก

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms PowerPoint ได้เป็นอย่างดี


<ลักษณะงาน> จัดหา รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการอบรม แปลเอกสารเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการอบรม
:: ผู้ช่วยวิทยากร ( งานชั่วคราว 3 เดือน จำนวน 3 อัตรา)
- ปริญญาตรี เพศหญิง ทุกสาขา อายุไม่เกิน 27 ปี

- อดทน อุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้


<ลักษณะงาน> เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม
:: เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่ ( 1 อัตรา )
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

<ลักษณะงาน> ประสานงานกับหน่วยงานราชการ จัดทำสัญญาการเช่าอาคาร การยื่นขอเปิด - ปิด ที่ทำการสาขา การขอระบบสาธารณูปโภค
:: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตัวแทนประจำศูนย์ภูมิภาค (นครราชสีมา/ภูเก็ต)
- ปริญญาตรี-ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / สันทนาการ / เทคโนโลยีการศึกษา หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- อายุไม่เกิน 27 ปี สามารถเป็นวิทยากรและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้

- มีภูมิลำเนาหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ภูมิภาคและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดใกล้เคียงศูนย์ได้ (กรุณาระบุศูนย์ภูมิภาคที่ท่านต้องการปฏิบัติงาน)

- สามารถฝึกปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ ในระยะแรกได้


<ลักษณะงาน> อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:: เจ้าหน้าที่ประจำสาขาอโศก 1 อัตรา/สีลม 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บัญชี หรือ สายบริหารธุรกิจ การจัดการ จะต้องมีความรู้ทางด้านบัญชี อายุไม่เกิน 28 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางได้สะดวก


<ลักษณะงาน> งานบัญชี งานธุรการ งานติดต่อ ประสานงาน งานตัวแทนหรืองานสาขากับสำนักงานใหญ่ ดูแลลูกค้าและผู้มาติดต่องาน
:: เจ้าหน้าที่ออกแบบอาคารสถานที่ (เพศชาย 1 อัตรา)
- ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

- สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้

- สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม AutoCad ได้

- มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

<ลักษณะงาน> ออกแบบและเขียนแบบ ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน สำนักงานสาขา
:: พนักงานขับรถผู้บริหาร (เพศชาย 2 อัตรา)
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พอสมควร

- มีไหวพริบปฎิภาณ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
:: ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ( Company Secretary Assistant )
- ลักษณะงาน: ติดตาม จัดเก็บ และดำเนินการด้านรายงาน , เอกสารต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจนช่วยจัดการและประสานงานในการประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ

- ปริญญาตรี/โท ในสาขาด้านการเงิน-ธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

-ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-Office ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Powerpoint

-หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
:: เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด (กรุงเทพและต่างจังหวัด) - ปริญญาตรี (เพศหญิง) ทุกสาขา อายุไม่เกิน 27 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- มีรถยนต์ส่วนตัว

<ลักษณะงาน> : ติดต่อประสานงาน และให้บริการ แก่ลูกค้าที่ทำประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (กรุงเทพ/เชียงราย/เชียงใหม่/พิจิตร/ตาก/นครราชสีมา/มหาสารคาม/เลย/นครพนม/ฉะเชิงเทรา/ระยอง/อยุธยา/ลพบุรี/สงขลา/สมุย/ภูเก็ต/ระนอง/นครปฐม)

ء˹觵ͧüѡҹԡ ҧ ʹ ͡ѤẺ͹Ź кص˹觷ͧѤ ѡɳЧҹʹ ͷҧǹçҹؤŨФѴ͡ҡسѵͧ鹢ͧҹ ҡԨóҤسѵͧ鹢ͧҹդ֧дԹùѴ¡ͺ¹-ɳ͡ʵ

 
Site Map

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรสาร. 0-2777-8899 CallCenter 0-2777-8888 E-mail:recruit@bangkoklife.com